Κοροναϊός: Η κατάσταση με τις εξετάσεις στην Ελλάδα – Πότε θα έχουμε μαζικά και γρήγορα τεστ

254

Ισχύει ότι δεν έχουν νόημα τα μαζικά τεστ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας; Και τι γίνεται με τα γρήγορα τεστ αντισωμάτων που κυκλοφορούν σε ΗΠΑ και Βρετανία;

Ένας μεγάλος διάλογος έχει ανοίξει τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, για τα τεστ για τον κοροναϊό.

Δύο είναι τα βασικά σημεία που δημιουργούν διαφωνίες: το εύρος των εξετάσεων που πρέπει να γίνουν στο μαζικό πληθυσμό και το είδος του τεστ που υιοθετείται.

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος, η οδηγία του ΠΟΥ είναι ότι πρέπει να κάνουμε συνέχεια «τεστ, τεστ, τεστ».

ÐáñÜóôáóç äéáìáñôõñßá ôçò Ïìïóðïíäßáò Íïóïêïìåéáêþí Ãéáôñþí óôï õðïõñãßï Õãåßáò ôçí ÐÝìðôç 19 Ìáñôßïõ 2020. Ïé íïóïêïìåéáêïß ãéáôñïß äéåêäéêïýí ìåôáîý Üëëùí íá ðñïóëçöèåß ôï áíáãêáßï éáôñïíïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ôï óýíïëï ôùí êëåéóôþí êñåâáôéþí ÌÅÈ, íá åîáóöáëéóôåß ï êáôÜëëçëïò åîïðëéóìüò ôùí ÌÅÈ, íá åîáóöáëéóôåß åðÜñêåéá óå áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ôïõ õãåéïíïìéêïý ðñïóùðéêïý, óôåëÝ÷ùóç ìå ôï áíáãêáßï ìüíéìï ðñïóùðéêü ôùí íïóïêïìåßùí, ìå ðñïôåñáéüôçôá ôá Ô.Å.Ð êáé ôéò Ì.Å.È áëëÜ êáé ôùí äïìþí Ð.Ö.Õ þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç 24ùñç ëåéôïõñãßá ôïõò êáé íá áðïóõìöïñçèïýí ôá íïóïêïìåßá, äéÜèåóç äùñåÜí óôïí ðëçèõóìü áíôéóçðôéêþí, ìáóêþí êáé ôùí Üëëùí ìÝóùí áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò ãéá íá áíôéìåôùðéóôåß ç áéó÷ñïêÝñäåéá ê.á.
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Στον αντίποδα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νοσημάτων (ECDC) έχει καλέσει τους ειδικούς να διενεργούν τις εξετάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, πρακτική που εφαρμόζει και η Ελλάδα.

Πολύς ντόρος γίνεται και για το νέο κατ’ οίκον τεστ-εξπρές, το οποίο κάποιοι ευελπιστούν ότι θα αντικαταστήσει τα αργά παραδοσιακά τεστ, τα οποία μάλιστα απαιτούν και ειδικό εξοπλισμό και πολλά αντιδραστήρια.

Τσιόδρας: Γιατί δεν γίνονται μαζικά τεστ στην Ελλάδα
Στην ερώτηση που κρέμεται από τα χείλη πολλών «γιατί δεν γίνονται μαζικά τεστ στην Ελλάδα», ο Σωτήρης Τσιόδρας έχει απαντήσει ότι δεν έχουν νόημα αυτή τη χρονική στιγμή.

«Μαζικός έλεγχος με τεστ είναι μία στρατηγική που θα ακολουθηθεί όταν κριθεί επιδημιολογικά αναγκαίο να γίνει» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή τη στρατηγική (σ.σ.: των μαζικών τεστ). Ας μιλήσουμε ακόμα μία γιατί περισσότερα από 15.000 τεστ είναι λίγα ή δεν έχουμε ακριβή εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται στη χώρα μας;

Ή αν πηγαίναμε και ελέγχαμε 10.400.000 Έλληνες ή 10.700.000, θα είχαμε αυτή τη στιγμή καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα; Αύριο δεν θα έπρεπε να τους ελέγξουμε ξανά; Πόσοι από αυτούς θα ήταν στη φάση επώασης;

Πόσοι από αυτούς είχαν εκτεθεί πραγματικά και χρειάζονταν τον έλεγχο; Πόσοι από αυτούς μετά από πέντε μέρες δεν θα εμφάνιζαν τη νόσο, ό,τι έλεγχο και να έκαναν, γιατί δεν είχαν εκτεθεί;

Χρειάζεται μία στρατηγική, μία ιεράρχηση, μία προτεραιότητα. Ελάχιστες χώρες στον κόσμο εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή στρατηγική Ταϊβάν ή Νότιας Κορέας οι οποίες ήταν έτοιμες για αυτή τη στρατηγική, ήταν πολύ πιο πρώιμα στο χρόνο από εμάς και είχαν και αντίστοιχη εμπειρία από το SARS.

Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο δεν εφαρμόζουν τέτοια στρατηγική.»

Τι λένε Μόσιαλος και Σύψα για τα μαζικά τεστ
Ο επιστήμονας Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος τόνισε πως τα μαζικά τεστ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην κανονικότητα.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή μας στην κανονικότητα είναι να γίνουν μαζικά τεστ για τον κορονϊό στον πληθυσμό. Όσοι επιστρέφουν δηλαδή στις δουλειές τους να γνωρίζουμε εάν έχουν περάσει κοροναϊός. Γιατί εάν έχεις περάσει κοροναϊός και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το καλό σενάριο της ανοσίας, όσοι νόσησαν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν πλέον τον ιό στους φίλους τους και τις οικογένειές τους.

“Αν αυτό το τεστ μπορεί να είναι ακριβές για να έχεις αξιόπιστα αποτελέσματα, στην τρίτη φάση της καταστολής θα μπορούμε πολύ γρήγορα να κάνουμε τη διάγνωση και την απομόνωση των περιστατικών”, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής του LSE.

Η καθηγήτρια Βάνα Σύψα επισημαίνει στο ΑΠΕ ότι «τα μαζικά τεστ θα ήταν μία χρήσιμη πληροφορία για τις προβλέψεις».

Όμως, όπως εξηγεί, «μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις και χωρίς αυτήν» την πληροφορία.

Ωστόσο παραδέχεται ότι «ο μαζικός έλεγχος έχει άλλα πλεονεκτήματα» όπως φάνηκε από το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, όπου «ο μαζικός έλεγχος σε συνδυασμό με την απομόνωση των κρουσμάτων και τον έλεγχο των επαφών τους έπαιξε σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης».

Τα είδη των τεστ και το τεστ αντισωμάτων για το οποίο μιλάει όλος ο κόσμος
Τα τεστ για τον κοροναϊό χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

μοριακά, δηλαδή αυτά που εντοπίζουν το ίδιο το γενετικό υλικό του ιού τη στιγμή που είμαστε άρρωστοι
αντισωμάτων, αυτά που εντοπίζουν αν ο οργανισμός μας έχει αντισώματα για τον ιό
λειτουργικά, δηλαδή αυτά που ανιχνεύουν τη δράση του ιού, π.χ. σε ζωντανά κύτταρα (δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα)
Στην Ελλάδα, γίνονται αποκλειστικά τα πρώτα από τα διάφορα εργαστήρια. Είναι μεγαλύτερης ακριβείας, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι τα αποτελέσματά τους βγαίνουν καθυστερημένα (1-3 μέρες μετά). Απαιτούν επίσης καλά εξοπλισμένα εργαστήρια, ειδικούς τεχνολόγους και μεγάλο αριθμό αντιδραστηρίων.

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό σε διεθνές επίπεδο για τα τεστ αντισωμάτων. Είναι πολύ πιο γρήγορα, αφού μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μέσα σε 5 – 15 λεπτά, και μπορούν να γίνουν κατ’ οίκον.

Τέτοιου είδους τεστ θα διαθέσει η βρετανική κυβέρνηση στα σπίτια των πολιτών, ενώ το ίδιο γίνεται και με την Amazon στις ΗΠΑ.

Από την άλλη, το τεστ αντισωμάτων δεν μπορεί να ανιχνεύσει ενεργή λοίμωξη, αλλά μπορεί να αποκαλύψει αν κάποιος είχε τον ιό, με ή χωρίς συμπτώματα, και τώρα πλέον έχει αποκτήσει αντισώματα.

Στη διεθνή κοινότητα έχει ξεσπάσει ένας «πόλεμος» για το ποια τεστ είναι πιο αποτελεσματικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, με τις διχογνωμίες να είναι πιο έντονες για τα τεστ αντισωμάτων.

Η άποψη του Σωτήρη Τσιόδρα για τα δύο είδη τεστ
Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναφέρθηκε στα τεστ αντισωμάτων στον κοροναϊό για τα οποία γράφουν μεγάλα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Τα πιο αξιόπιστα τεστ είναι τα μοριακά ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως «στη μάχη με τον ιό θέλουμε τα πραγματικά δεδομένα. Τα τεστ αντισωμάτων δεν είναι για αυτή τη φάση της επιδημίας».

Όπως είπε «ένα αρνητικό τεστ στην οξεία φάση της νόσου, σε έναν άνθρωπο με ήπια συμπτώματα μπορεί να δώσει λάθος μήνυμα. Μπορεί κάλλιστα να έχει τη νόσο κανείς με αρνητικό ένα τέτοιο τεστ».

Έρχονται γρήγορα μοριακά τεστ στην Ελλάδα
Ταχέα μοριακά τεστ, υψηλής ακρίβειας που θα δίνουν αποτέλεσμα εντός δεκαλέπτου, πρόκειται σύντομα να έχουν στη φαρέτρα τους οι γιατροί της πρώτης γραμμής στα επείγοντα των νοσοκομείων, αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μικροβιολογίας, διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για το νέο κοροναϊό, Αθανάσιος Τσακρής.

Ο καθηγητής δηλώνει ότι τα μοριακά τεστ θα επεκταθούν και σε ασθενείς που νοσηλεύονται σπίτι με ήπια συμπτώματα, μέσω των Κέντρων Υγείας που σύντομα ανοίγουν αποκλειστικά για τον κοροναϊό, αλλά και μέσω Περιφερειών γιατί, όπως λέει, στη φάση της επιδημίας που τώρα βρισκόμαστε, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να ελεγχθούν δωρεάν, μέσω δημόσιων δομών υγείας, αυτοί οι ασθενείς.

Στη «μάχη» με τον κοροναϊό ρίχνεται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Μεγάλη ώθηση στην προσπάθεια εντοπισμού των κρουσμάτων κοροναϊού δίνει η συστράτευση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, θα διενεργεί πλέον 7500 μοριακά τεστ την εβδομάδα.

Έτσι, σε μία εβδομάδα από τώρα θα είναι καθόλα έτοιμο ως το κύριο κέντρο ελέγχου για COVID-19.

Διαθέτοντας προηγμένα μηχανήματα μοριακού ελέγχου, οι επιστήμονες του ΕΚΕΑ θα είναι σε θέση να παράξουν γρήγορα αποτελέσματα, διενεργώντας έως και 1.500 τέστ ανά βάρδια.

«Γίνονται ήδη όλες οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια του εργαστηρίου για τους επιστήμονες που εργάζονται στο Κέντρο. Άμεσα προστίθενται στο δυναμικό μας, 33 νέοι νοσηλευτές, τεχνολόγοι και άλλες ειδικότητες. Ένα από τα τρία μηχανήματα μοριακού ελέγχου, που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για τον έλεγχο του αίματος, θα διατεθεί για τεστ COVID-19. To EKEA, με την 24ωρη λειτουργία, είναι σε θέση να πραγματοποιεί μαζικό έλεγχο δειγμάτων, μέχρι και 1.500 σε μία βάρδια. Εβδομαδιαίως μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και 7.500 ελέγχους», όπως είπε στο Sputnik, ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Παναγιώτης Κατσίβελας.

Ερωτηθείς σχετικά με το κόστος του τεστ, ο κύριος Κατσίβελας έκανε λόγο για «μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για το ΕΣΥ».